2022

Expositions à venir

Diekirch, Maison de la Culture, "ARCbrëll 3" - 8.4. - 1.5.2022

Trèves (D), Galerie Netzwerk, 20.5. - 11.6.2022

Parc Merveilleux, Bettembourg, juillet + août

Strassen, Galerie A SPIREN, 22.9. - 9.10.2022

Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek - 21.11.2019